Admission Inquiry

Information with * are compulsory the rest are optional.
* વાળી માહિતી ફરજીયાત છે. બાકીની માહિતી મરજીયાત છે.
વિદ્યાર્થીએ આપેલી છેલ્લી કોઈ પણ પરીક્ષા કે જેનું પરિણામ એની પાસે હોય તેના પર્સન્ટેજ અહી લખવા.
જો ફાઈનલ રીઝલ્ટ ના હોય તો છેલ્લી પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ અપલોડ કરવું.